Privacybeleid

Privacyverklaring The Job Games

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Hallo daar!
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken als u deelneemt aan the Job Games, en waarom. We lichten ook toe wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens en hoe lang we deze bewaren. Wij zullen u ook wijzen op uw individuele rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens en hoe je deze kunt uitoefenen, en nog andere belangrijke informatie.  

Met 'wij' bedoelen we de organisatie die als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens verwerkt. Anders gezegd, dit is SD Worx Staffing & Career Solutions NV, met adres op Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen, België. Hierna zullen we naar ons verwijzen als SD Worx.

We hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Als u vragen hebt over de privacy- en gegevensbeschermingspraktijken van SD Worx, nodigen we u uit om contact op te nemen met onze DPO via e-mail of op een andere manier:

SD Worx People Solutions NV
Attn.: Data Protection Officer
Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen
Belgium
via email:
dataprotectionofficer@sdworx.com


1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
Wanneer u deelneemt aan the Job Games, verwerken we verschillende categorieën persoonsgegevens. Hier volgt een overzicht:

    • Identificatie- en contactgegevens: uw naam en voornaam, e-mailadres en postadres

    • Wedstrijdgegevens: aanvaarding van het wedstrijdreglement, resultaat van uw deelname aan de wedstrijd,  datum en tijdstip van uw deelname.


2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Tijdens uw tewerkstelling zullen wij uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Wedstrijdbeheer: Wij verwerken uw persoonsgegevens in kader van de uitvoering van het wedstrijdreglement. Dat wil zeggen dat we uw gegevens gebruiken zoals nodig om uw deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken conform het reglement.

Publicatie en reclame: Om the Job Games digitaal te promoten, is het mogelijk dat we uw deelname publiek maken door uw naam te publiceren op onze facebookpagina’s.

3. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

In dit deel willen wij duidelijk maken wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens, en waarom. Als strikte regel zorgen we ervoor dat mensen, onze leveranciers of andere derden enkel het echt noodzakelijke ontvangen of er toegang toe hebben. Voor alle duidelijkheid maken we een onderscheid tussen twee soorten ontvangers: zij binnen SD Worx, en zij buiten onze organisatie.

Ontvangers binnen SD Worx
Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor en worden gebruikt door ons marketingdepartement. Enkel medewerkers die the Job Games ondersteunen, zullen jouw gegevens verwerken.

Ontvangers buiten SD Worx
We schakelen leveranciers in die ons helpen the Job Games te realiseren en uit te voeren. Ook zij hebben enkel toegang tot jouw gegevens in zoverre strikt noodzakelijk.
Deze partijen zijn: GutzandGlory BV
4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. 6 maand na afloop van the Job Games, verwijderen wij uw gegevens.

5. Uw rechten over uw persoonlijke gegevens

Wat zijn mijn rechten?
Gegevensbeschermingsrecht verleent u een aantal rechten. Hier leggen we uit wat die rechten inhouden en hoe u ze kunt uitoefenen. U hebt de volgende rechten:

    • Recht van inzage
Met dit recht kunt een aantal zaken van ons vragen. U kunt vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken en zo ja, meer informatie vragen (bijvoorbeeld welke persoonsgegevens en waarom, hoelang ze worden bewaard en met wie ze worden gedeeld). Met dit recht kunt u ons ook vragen om u een kopie te bezorgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Wanneer u een dergelijke kopie vraagt (ook al vraagt u maar een specifieke reeks gegevens), hebben wij het recht om bepaalde gegevens achter te houden indien het verstrekken ervan de rechten van anderen zou schenden.
    • Recht op rectificatie
U kunt ons altijd vragen om eventuele onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren.
    • Recht op gegevenswissing
In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te wissen. Zo kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen als een nationale of EU-wetgeving ons daartoe verplicht, als u met succes bezwaar hebt gemaakt of als het niet langer nodig is voor het doel waarvoor wij ze oorspronkelijk hebben verzameld. Wij kunnen een verzoek tot wissing van persoonsgegevens weigeren als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn ze te bewaren.
    • Recht op beperking
Met dit recht kunt u, in bepaalde gevallen, vragen dat wij tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Zo kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot we uw gegevens hebben gecorrigeerd, indien u had beweerd dat ze onjuist waren.
    • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Dit recht geldt alleen in specifieke omstandigheden en omvat mogelijk niet alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt een kopie vragen, in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, van de persoonsgegevens die u ons met uw toestemming hebt verstrekt of omdat we ze nodig hebben om uw overeenkomst uit te voeren (bv. uw arbeidsovereenkomst). U kunt ons ook vragen om dezelfde persoonsgegevens rechtstreeks aan een derde partij te verstrekken.
    • Recht van bezwaar
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking die wij uitvoeren uit een gerechtvaardigd belang, waarbij u ons de redenen geeft die specifiek zijn voor uw situatie. We zullen die verwerking stopzetten, tenzij we bijvoorbeeld kunnen aantonen dat het gerechtvaardigde belang nog steeds zwaarder weegt dan uw specifieke belangen, rechten en vrijheden.

Hoe kan ik deze rechten uitoefenen?

Als u een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail naar dataprotectionofficer@sdworx.com.

Het helpt ons beide als u uw verzoek zo specifiek mogelijk formuleert. In sommige gevallen nemen wij contact met u op om uw identiteit te verifiëren. Zo vermijden we dat persoonsgegevens op de verkeerde plaats terechtkomen. Wij doen ons best om binnen een maand na ontvangst of na verificatie van uw identiteit te reageren op uw verzoek. Als uw verzoek complex is, kan dit langer duren.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, de  Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over hoe u dit doet, vindt u op hun website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

6. Versiecontrole
Wij willen transparant zijn over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als er substantiële wijzigingen zijn in onze gegevensverwerkingspraktijken, zullen wij deze privacyverklaring dienovereenkomstig bijwerken en u laten weten dat ze is bijgewerkt.

Deze versie van onze privacyverklaring is gepubliceerd op 31 januari 2021.